Small Extra Fine Point Tweezer

  • Manufacturer: Hakko
  • Model # 4-SA
  • Pemro # HKO-3636
  • $5.97 $ 5.83/each
  • Available to Order

TWZ,SM,EXTRA FINE POINT